Belastingnieuws RB

Geplaatst op: 18-10-16
Is feitelijk sprake van een direct opeisbare lening die geen rente draagt of een rente die lager is dan 6%, dan wordt geacht van dag tot dag een vruchtgebruik te zijn geschonken ter grootte van het verschil tussen 6% rente en het feitelijke rentepercentage. Dit is alleen het geval indien de geldverstrekker een natuurlijk persoon is (niet handelend in het kader van een beroep of bedrijf) en de lening direct of indirect ook wordt verstrekt aan een natuurlijk persoon. Wees hierop bedacht bij leningen die bijvoorbeeld worden verstrekt tussen (vennootschappen van) ouders en kinderen.
Lees meer...


Waardering Onroerend Goed

Geplaatst op: 04-08-15
Dit is een proef nieuwsbrief.
Lees meer...


Waardering deels verhuurd kantoorpand

Geplaatst op: 04-09-13
Inzet van een geschil was of bij de waardering van een kantoorpand moest worden uitgegaan van de huurwaarde in- of exclusief btw. Het ging om een nieuw gebouwd kantoorpand, waarvan diverse units op de waardepeildatum nog niet in gebruik waren genomen. De eigenaar van het pand meende dat door de aanvang van de verhuur van een van de kantoorruimten het gehele gebouw op de waardepeildatum meer dan twee jaar in gebruik was.
Lees meer...


Vergoeding adviseur geen verkoopkosten deelneming

Geplaatst op: 04-09-13
Aan- en verkoopkosten van deelnemingen vallen onder de deelnemingsvrijstelling. Dat betekent dat zij niet aftrekbaar zijn van de winst. Onder het begrip verkoopkosten vallen uitgaven als advocaatkosten, schadevergoedingen en dergelijke. De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1994 het begrip aankoopkosten van een deelneming uitgelegd als de kosten die een vennootschap moet maken om de deelneming aan te kunnen kopen
Lees meer...


Toepassing fondsenvrijstelling loonbelasting

Geplaatst op: 04-09-13
De Wet op de Loonbelasting kent een zogenaamde fondsenvrijstelling. De vrijstelling houdt in, dat uitkeringen uit een fonds aan een werknemer zijn vrijgesteld van loonbelasting. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat werknemers bijdragen hebben gestort in het fonds. De werkgever mag ook bijdragen aan het fonds, maar zijn bijdragen over een periode van vijf jaar voor het jaar van uitkering mogen niet hoger zijn dan de stortingen van de werknemers.
Lees meer...


150km-criterium in 30%-regeling

Geplaatst op: 04-09-13
Het 150-kilometercriterium is mogelijk toch discriminerend. De Hoge Raad heeft het Hof van Justitie EU om uitleg gevraagd. Er zijn op dit moment geen feitelijke gegevens bekend over het aantal werknemers dat door dit criterium van de 30%-regeling is uitgesloten, ondanks dat zij extraterritoriale kosten moeten maken.
Lees meer...


Kamervragen controle box 3

Geplaatst op: 04-09-13
De staatssecretaris van Financiën heeft vragen over de controle door de Belastingdienst van box 3-aangiften beantwoord. De controle begint bij het vooraf invullen van de vermogensgegevens in de aangifte die worden aangeleverd door bijvoorbeeld financiële instellingen. Ingediende aangiftes kunnen worden geselecteerd voor specifieke controle op het box 3-vermogen.
Lees meer...


Einde terbeschikkingstelling

Geplaatst op: 04-09-13
p de terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen zijn de regels voor de bepaling van winst uit onderneming van kracht. Komt aan een terbeschikkingstelling een einde omdat de werkzaamheden stoppen, dan gaat het vermogensbestanddeel naar het privévermogen voor de waarde in het economische verkeer.
Lees meer...


Herinvesteringsvoornemen op groepsniveau

Geplaatst op: 04-09-13
Belastingheffing over de boekwinst bij verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld door de vorming van een herinvesteringsreserve. Voorwaarde voor het bestaan van zo’n reserve is dat de onderneming het voornemen heeft om tot herinvestering over te gaan.
Lees meer...


Willekeurige afschrijving voor investeringen in tweede helft 2013

Geplaatst op: 12-07-13
Vanwege de slechte economische situatie heeft het kabinet de tijdelijke regeling voor de willekeurige afschrijving op investeringen van stal gehaald. Deze regeling biedt ondernemers de mogelijkheid om op investeringen, die zij in de tweede helft van 2013 doen, eenmalig maximaal 50% van de aanschaf- of voortbrengingskosten willekeurig af te schrijven. In de volgende jaren is de reguliere afschrijvingsmethodiek van toepassing. Voorwaarde voor willekeurige afschrijving is dat het bedrijfsmiddel voor 1 januari 2016 in gebruik wordt genomen.
Lees meer...

Bouw en Ontwerp We Are Konzept
Vaak bekeken pagina's: