Co-operatie

De wettelijke omschrijving in het Burgerlijk Wetboek BW-2:53 Lid 1 van een coöperatie luidt: De coöperatie is een bij notariële akte als co-operatie opgerichte vereniging. Zij moet zich blijkens de statuten ten doel stellen in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten, anders dan van verzekering, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen behoeve uitoefent of doet uitoefenen. En zo verder...

UA, BA en WA


Elke co-operatie legt formeel in haar statuten vast hoe de aansprakelijkheid verdeeld is bij de co-operatie. Er zijn drie mogelijkheden:
  • bij uitgesloten aansprakelijkheid (UA) zijn de leden niet aansprakelijk voor een tekort of voor de overeenkomsten van de co-operatie;

  • bij beperkte aansprakelijkheid (BA) zijn de leden verplicht bij te dragen in het tekort tot een in de statuten vermeld niveau;
  • bij wettelijke aansprakelijkheid (WA) zijn de leden voor gelijke delen (tenzij de statuten een andere verdeelsleutel bevatten) aansprakelijk voor het tekort (vergelijkbaar met Maatschap).
 
Bouw en Ontwerp We Are Konzept
Vaak bekeken pagina's: